OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Správca, spracovateľ, kontaktné údaje správcu

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť FINCA s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, IČO: 35898887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 33010/B.

Kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: FINCA s.r.o., Vajnorská 137,  831 04  Bratislava
 • e-mail: info@caffemilani.sk
 • telef.kontakt: +421 918 774798

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, ktoré nevyhnutne potrebujeme k plneniu realizovania Vašej objednávky,
 • vedenie účtovníctva – Vaše fakturačné údaje sú potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti vystavovania a evidencie daňových dokladov,
 • marketing – zasielanie newsletterov – Vaše osobné údaje využívame za účelom priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení). Ak ste naším zákazníkom, predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Slovakia), realizácii platieb na základe zmluvy (Tatra banka a.s.). Osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu – nástroj pre PPC reklamu od spoločnosti Google (Google Adwords), nástroj na meranie návštevnosti a základnú webovú analytiku (Google Analytics), sociálne siete (Facebook, Inc.). Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva.

Spracovanie osobných údajov na účely spravovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spravovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námiestku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu.

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Prípady, kedy môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vášho súhlasu:

 • keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame Vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy,
 • keď nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis,
 • keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov, najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť,
 • právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov,
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov,
 • právo na prístup k svojim osobným údajom. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov,
 • právo byť zabudnutý, t.j. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť,
 • máte právo sa informovať, aké osobné údaje o vás spracovávame,
 • možnosť odhlásenia – Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o naších aktuálnych ponukách, službách a produktoch. Vaša účasť je, samozrejme, dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v naších mailoch, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neželáte dostávať a my Vás odhlásime.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2019