OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Názov spoločnosti: FINCA s.r.o.

Ulica a číslo: Vajnorská 137

Mesto a PSČ: 831 04 Bratislava

Štát: Slovenská republika

IČO: 35 898 887

DIČ: 2021881653

IČ DPH: SK2021881653

Zodpovedná osoba a kontakt

Nikoleta Krasulová, email: eshop@caffemilani.sk

telefón: 0918 774 798, 0905 252 377 (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00)

1) O registrácii

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme FINCA s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových emailov z internetového obchodu firmy FINCA s.r.o..

Ponukové emaily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých emailových správ neprekročí 1MB. Službu zasielania noviniek emailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: eshop@4espresso.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred samotným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, bude predávajúci od objednávateľa požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru.

O prijatí objednávky je objednávateľ automaticky informovaný elektronickou poštou – emailom. V detaile každého produktu je uvedené či je tovar skladom alebo je skladom u dodávateľa alebo nie je na sklade. Ak je tovar skladom u dodávateľa, bude o termíne dodania zákazník bezodkladne informovaný. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o možnom termíne dodania. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@caffemilani.sk

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 8:00 nasledujúceho pracovného dňa, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať emailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou GLS (General Logistics Systems Slovakia s.r.o.) službou FlexDeliveryService.

Dopravné je účtované podľa cenníka GLS Slovakia.

Cena nezahŕňa žiadne doplnkové služby. Adresát môže požiadať o opakované doručenie zásielky. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do nasledujúceho pracovného dňa od odoslania. Maximálna doba doručenia je 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky pokiaľ je tovar skladom. O odoslaní tovaru je zákazník informovaný emailom.

4) Záruka

Každý kávový produkt má uvedený dátum spotreby na obale. Záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záruka na doplnkový spotrebný tovar je 24 mesiacov. Po prevzatí tovaru Vám bude emailom zaslaná faktúra – daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Odlišné, než štandardné záručné lehoty, sú uvedené pri každom výrobku v detaile tovaru.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Spotrebiteľ má právo výrobok vyskúšať (pokiaľ sa nejedná o výrobok uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov). Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Predávajúci vráti kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv, ktorých predmetom je:

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho.

Upozorňujeme kupujúcich (spotrebiteľov), v súlade s §7, ods. 6 e) Zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, že všetky kávové produkty sú balené v ochrannej atmosfére, a teda nie je možné po porušení ochranného obalu vrátiť tovar a uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Tovar dodávame výlučne na územie Slovenskej republiky!

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri doručení. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno zvoliť pred ukončením objednávky. Za spôsob platby na dobierku je účtovaný paušálny poplatok 1,  EUR. Pri ostatných spôsoboch platby nie je účtovaný žiaden poplatok. Akceptujeme nasledovné spôsoby úhrady:

Dobierka objednaný tovar Vám zašleme kuriérskou spoločnosťou GLS a pri prevzatí tento tovar uhradíte kuriérovi v hotovosti.

Direct bank transfer – platba vopred na účet TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: 2927836742/1100. Pri výbere tejto možnosti obdržíte mail, ktorý bude obsahovať všetky detaily platby. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na náš bankový účet.

CardPay platba debetnou alebo kreditnou platobnou kartou. Tovar Vám bude odoslaný po prijatí potvrdenia z banky o realizácii transakcie.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu centrálneho skladu, FINCA s.r.o., Stará Lesná 411, 05960 Tatranská Lomnica. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Pokiaľ Vám bol dodaný chybný alebo poškodený tovar, bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Pokiaľ spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš e-shop 4 espresso.sk

Obchodné podmienky sú platné od 15.05.2017 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.